Giới Thiệu Công Ty                                 Với phương châm “Tipharco, chất lượng toàn diện vì sức khỏe cộng đồng” 
             CÔNG TY HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ VÀ  SẴN SÀNG HỢP TÁC LIÊN DOANH SẢN XUẤT
                                                       VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC