Sản phẩm
Logo
Auclanityl
LOgo dang ky bo cong thuong
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 
gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;
Logo Tipharco

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Vantamox 500mg
Vantamox 500mg
D V12 NB

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Paindol Extra
Paindol Extra
D P13 TC

Giá: Liên hệ

Tiphacold
Tiphacold
D T22 NB

Giá: Liên hệ

Tiphacetam 400
Tiphacetam 400
D T57 NB

Giá: Liên hệ

Terpin codein
Terpin codein
D T106 ĐB

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Salbutamol 2mg
Salbutamol 2mg
D S01 TC

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Salbutamol 2mg
Salbutamol 2mg
D S01 TB

Giá: Liên hệ

Cetirizin  10mg
Cetirizin 10mg
D C42 NM

Giá: Liên hệ

Tillerfort
Tillerfort
DT 86 PB

Giá: Liên hệ

Tiphafast
Tiphafast
D T41 PB

Giá: Liên hệ

Spasmapyline
Spasmapyline
D S14 TB

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Tiphancid
Tiphancid
D T12 TC

Giá: Liên hệ

Sorbitol
Sorbitol
D S06 BG

Giá: Liên hệ

Ompral
Ompral
DCN

Giá: Liên hệ

Loperamid 2mg
Loperamid 2mg
D L01 NB

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Vitamin C 500mg
Vitamin C 500mg
D V04 NB/1

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Tipharmlor
Tipharmlor
DCNTPL

Giá: Liên hệ

Tipharel
Tipharel
D T29 PB

Giá: Liên hệ

Neusturon
Neusturon
DN 10 TB

Giá: Liên hệ

Rutin C
Rutin C
D R03 ĐB

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ