Các Thuốc Khác

Omaride
Mã sản phẩm: D O07 NB
Đăng ngày 07-10-2020 09:16:03 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 15 viên SĐK: VD-24858-16

Rodatif
Mã sản phẩm: D R09 TB
Đăng ngày 06-10-2020 12:06:38 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-25281-16

Neusturon
Mã sản phẩm: DN 10 TB
Đăng ngày 15-08-2014 04:52:13 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 25 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29147-18

Clorpromazin 25mg
Mã sản phẩm: D C23 ĐB
Đăng ngày 13-08-2014 11:49:07 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 20 vỉ x 30 viên SĐK: VD-30508-18

Tiphacetam 800
Mã sản phẩm: D T06 PB
Đăng ngày 12-08-2014 10:27:14 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28055-17