Sản phẩm
Logo
Auclanityl
LOgo dang ky bo cong thuong
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 
gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;
Logo Tipharco
Tiphadol 500
Tiphadol 500
D T10 CC

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Tiphadol 500
Tiphadol 500
D T43 CB

Giá: Liên hệ

Paindol Extra
Paindol Extra
D P13 TC

Giá: Liên hệ

Tiphadol 650
Tiphadol 650
D T10 CB

Giá: Liên hệ

Tiphadol 325
Tiphadol 325
D T08 CC

Giá: Liên hệ

Tiphadol 325
Tiphadol 325
D T08 CB

Giá: Liên hệ

Tiphacold
Tiphacold
D T22 NB

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ