Hệ Tim Mạch & Tạo Máu

Tiphator
Mã sản phẩm: D T142 PA
Đăng ngày 06-10-2020 09:50:30 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK: VD-24284-16

Tiphadogel
Mã sản phẩm: D T18 PB/1
Đăng ngày 06-10-2020 09:44:53 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-31924-19

Tiphacor
Mã sản phẩm: D T16 PB
Đăng ngày 06-10-2020 09:41:21 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK: VD-27067-17

Tipharel
Mã sản phẩm: D T29 TB/1
Đăng ngày 06-10-2020 09:36:31 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 30 viên SĐK: VD-24283-16

Irbesartan
Mã sản phẩm: D I01 PB
Đăng ngày 06-10-2020 09:17:06 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-26265-17

Captopril 25mg
Mã sản phẩm: D C36 TB/1
Đăng ngày 15-08-2014 04:34:05 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-23023-15