Sản phẩm
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 
Tiphator
Tiphator
D T142 PA

Giá: Liên hệ

Tiphadogel
Tiphadogel
D T18 PB/1

Giá: Liên hệ

Tiphacor
Tiphacor
D T16 PB

Giá: Liên hệ

Tipharel
Tipharel
D T29 TB/1

Giá: Liên hệ

Irbesartan
Irbesartan
D I01 PB

Giá: Liên hệ

Captopril 25mg
Captopril 25mg
D C36 TB/1

Giá: Liên hệ