Hormon Steroid

Tiphapred M16
Mã sản phẩm: D T152 TC
Đăng ngày 06-10-2020 10:46:54 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x100 viên SĐK: VD-27068-17

Tiphapred M4
Mã sản phẩm: D T151 TC
Đăng ngày 06-10-2020 10:41:22 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-27069-17

Tiphapred 5
Mã sản phẩm: D T99 TB
Đăng ngày 06-10-2020 10:29:59 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28062-17

Tiphapred 5
Mã sản phẩm: D T99 TC
Đăng ngày 06-10-2020 10:27:07 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-28062-17

Prednisolon 5mg
Mã sản phẩm: D P26 CM
Đăng ngày 06-10-2020 10:22:11 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-28051-17

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D13 CL
Đăng ngày 06-10-2020 10:15:23 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 500 viên SĐK: VD-32890-19

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D13 CM
Đăng ngày 06-10-2020 10:13:25 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-32890-19

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D14 CM
Đăng ngày 06-10-2020 10:10:19 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-29844-18

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D04 CL
Đăng ngày 06-10-2020 10:04:43 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 500 viên SĐK: VD-29146-18

Prednisolon 5mg
Mã sản phẩm: D P26 CB
Đăng ngày 15-08-2014 03:56:22 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 15 viên SĐK: VD-28051-17

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D04 CM
Đăng ngày 15-08-2014 03:42:20 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-29146-18