Hormon Steroid

Tiphapred M16
Mã sản phẩm: D T152 TC
Đăng ngày 07-10-2020 09:46:54 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x100 viên SĐK: VD-27068-17

Tiphapred M4
Mã sản phẩm: D T151 TC
Đăng ngày 07-10-2020 09:41:22 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-27069-17

Tiphapred 5
Mã sản phẩm: D T99 TB
Đăng ngày 07-10-2020 09:29:59 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28062-17

Tiphapred 5
Mã sản phẩm: D T99 TC
Đăng ngày 07-10-2020 09:27:07 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-28062-17

Prednisolon 5mg
Mã sản phẩm: D P26 CM
Đăng ngày 07-10-2020 09:22:11 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-28051-17

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D13 CL
Đăng ngày 07-10-2020 09:15:23 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 500 viên SĐK: VD-32890-19

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D13 CM
Đăng ngày 07-10-2020 09:13:25 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-32890-19

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D14 CM
Đăng ngày 07-10-2020 09:10:19 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-29844-18

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D04 CL
Đăng ngày 07-10-2020 09:04:43 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 500 viên SĐK: VD-29146-18

Prednisolon 5mg
Mã sản phẩm: D P26 CB
Đăng ngày 15-08-2014 02:56:22 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 15 viên SĐK: VD-28051-17

Dexamethason 0,5mg
Mã sản phẩm: D D04 CM
Đăng ngày 15-08-2014 02:42:20 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-29146-18